Politika prevence závažné havárie

Politika prevence závažné havárie

Politika prevence závažné havárie je nástroj pro zlepšování podnikatelských aktivit.

Vedení společnosti za základní závazky považuje:
· prakticky dokázat, že všechny činnosti a podnikatelské aktivity jsou v souladu s příslušnými právními a jinými požadavky v oblasti prevence závažných havárií, životního prostředí, BOZP a PO.
· průběžně monitorovat veškeré aspekty činností a produktů tak, abychom mohli stanovit cíle a cílové hodnoty vedoucí ke zlepšování prevence havárií,
· odstraňovat nebo minimalizovat identifikovaná nebezpečí vyplývající z činností společnosti a s nimi spojená rizika havárií ;

Hlavní směry vyhlášené politiky prevence havárie jsou:
· trvale vytvářet potřebné podmínky a zajišťovat zdroje finanční, investiční a lidské pro uplatňování a udržování systému prevence havárie, pro jeho zlepšování a růst jeho efektivnosti;
· pečlivým výběrem a pravidelným vzděláváním zaměstnanců dosahovat odpovědného přístupu k otázkám bezpečnosti, prevence havárie a k profesionálnímu a bezchybnému plnění pracovních úkolů a povinností;
· soustavně prověřovat a analyzovat plnění stanovených cílů, zásad a postupů. Na základě pravidelného hodnocení přijímat preventivní a nápravná opatření;

• opatření zaměřená na neustálé zlepšování bezpečnosti;

• pravidelně a pravdivě informovat o rizicích spojených s činností a s produkty naší společnosti. Veřejnost bude informována o vzniklých mimořádných událostech a o přijatých opatřeních.

Politika je otevřeným dokumentem, který lze rozhodnutím jednatele, průběžně doplňovat, případně měnit.

V Lounech 18. ledna 2022

Igor Brik v.r.
jednatel společnosti
SPOLGAS s.r.o.